In english På svenska
 

SAIRAALAN TOIMINTAA VALVOVAT VIRANOMAISET

Sairaalan toimintaa valvovia viranomaisia on useita ja niiden toimintaa esitellään lähemmin ao. viranomaisten omien tiedotteiden avulla. Seuraavassa lyhyt luonnehdinta:

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
 • ohjaa ja valvoo sekä sairaalaa että terveydenhuollon ammattihenkilöitä
 • käsittelee kanteluja
Itä-Suomen aluehallintovirasto
 • ohjaa ja valvoo sairaalan tuottamia terveyspalveluja
 • seuraa ja arvioi palvelujen kehittämistä ja toteuttamista, järjestää koulutusta ja antaa lausuntoja
 • tekee tarkastuskäyntejä, käsittelee kanteluja ja ilmoituksia
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • valvoo ja ohjaa sairaalan toimintaa tulossopimusmenettelyllä, tulossopimuksessa sovitaan muun muassa vuosittain tuotettavasta hoito- ja tutkimuspäivien lukumäärästä ja sairaalan käytössä olevien työntekijäin henkilötyövuosien lukumäärästä
 • tekee tarkastuskäyntejä, käsittelee kanteluja ja ilmoituksia
 • päättää mielentilatutkimukseen määrätyn sairaalapaikasta
 • määrää hoitoon mielentilatutkimuksessa tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa olevaksi todetun
 • päättää hoitoonmäärätyn sairaalahoidon aloittamispaikasta
 • päättää valvonta-ajalle päästämisestä ja sairaalahoidon lopettamisesta nk. kriminaalipotilaiden kohdalla
Itä-Suomen hallinto-oikeus
 • vahvistaa hoitoomääräämispäätökset
 • käsittelee sairaalassa tehtyjen hoitoonmääräämisten ja perusoikeuksien rajoittamisten valitusasiat
Eduskunnan oikeusasiamies
 • valvoo, että sairaala ja sen virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa
 • seuraa, että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat
 • käsittelee kanteluja, tekee tarkastuksia, tutkii asioita omasta aloitteestaan
Eurooppalainen kidutuksen ja huonon kohtelun vastainen komitea
 • tutkii tarkastuskäyntejä tekemällä laitoksiin suljettujen ihmisten olosuhteita ja kohtelua
 • antaa suositusmuotoisia lausuntoja Suomen hallitukselle
 • suomalainen jäsen psykiatri Veronika Pimenoff
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
 • valvoo Euroopan ihmisoikeussopimuksen toteutumista jäsenvaltioissa
 • valittaja voi kääntyä ihmisoikeustuomioistuimen puoleen käytettyään kaikki kansalliset oikeussuojakeinot