In englishPå svenska
 

TYÖ- JA TOIMINNALLINEN TERAPIA

ULKO- JA PUUTARHATYÖTERAPIARYHMÄ
ULPU

ULPU on sairaalan suurin  74 paikkainen työterapiayksikkö, jossa on
60 potilaspaikkaa ulkotyöryhmässä ja 14 potilaspaikkaa
puutarhatyöryhmässä. Ulpussa työskentelee 7 ohjaajaa, joilla kaikilla hoitoalan koulutus. Potilaan hoito ja kuntoutus perustuu ULPU:n hoitofilosofiaan ja kuntoutuksen portaisiin.

Työterapia tehtävät Ulpu:ssa ovat laaja-alaiset ja työskentelemme koko sairaalan alueella. Työterapia tehtvät Ulpu:ssa on jaettu 6 eri moduuliin, puutarha, metsätyöryhmä, puistoalueiden hoitoryhmä, kuljetusryhmä, jäte- ja pyykkihuoltoryhmä sekä Luonto Kalastus ja Liikuntaryhmä (LuKaLi)

Osastot hakevat työterapiapaikkaa potilaille ULPU:un lähetteellä, jonka jälkeen potilas käy yhdessä osaston henkilökunnan kanssa tutustumassa työyksikköön.
Lähetteet ja työterapiatoimintaan liittyvät asiat käsitellään ULPU:n viikottaisessa
tiistaiaamun hoitotiimissä, johon osallistuu ohjaajien lisäksi osaston henkilökuntaa.
Tarvittaessa hoitotiimiin osallistuu työterapiayksikön lähiesimies ja työterapiasta vastaava lääkäri. 

Ohjaajat ja potilaat liikkuvat tarpeen mukaan työterapiayksikön sisällä. ULPU:n hoitotiimi määrittelee toiminnan sisäiset painopisteet. Yksikön sisällä tapahtuvat muutokset
määräytyvät työtehtävien ja potilaiden hoidollisten tarpeiden mukaan. Ensisijaisesti
potilaansijoituspiste työterapiayksikössä määräytyy henkilökohtaisen kuntoutustarpeen mukaan. 

ULPU:n ryhmätoiminta 

                     
Työterapia ryhmätoimintaa

Toiminta-ajatuksena on tarjota suljettujen osaston potilaille toiminnallisia ryhmiä ULPU:n puitteissa työterapia-aikana ja sen ulkopuolella.
Ryhmien tarkoituksena on antaa yksilöllisiä valmiuksia työterapiaan siirtymiseen.
ULPU:n ohjaajat pitävät ryhmiä yhdessä osaston henkilökunnan kanssa.

Luonto kalastus ja liikuntaryhmä
LuKaLi

LuKaLi tarjoaa kaikille sairaalan potilaille liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa.
Ryhmät toimivat työterapia-aikojen ulkopuolella ja ovat avoimia kaikille sairaalan potilaille.
Toimintamuotoja ovat liikunnalliset ryhmät ja retket.
ULPU:n ohjaajat yhdessä liikunnanohjaajan ja fysioterapeutin kanssa pitävät ryhmiä.

 

TERAPIATALO

Sairaalaan vuonna 1985 rakennetussa hyvin varustetussa terapiatalossa toimivat kudonta ja askartelu sekä tekninen työterapiapiste.

Terapiatyönä valmistettuja tuotteita on mahdollisuus ostaa terapiatalon myymälästä. Myymälä on avoinna terapiatalon työpäivinä.

Kudonta

Kudonnan työterapiassa valmistetaan  erilaisia tekstiilitöitä, pääasiassa kudontatöitä; mattoja, poppanoita ja seinätekstiilejä sekä näihin liittyviä valmisteluja. Myös tilaustöitä tehdään mahdollisuuksien mukaan. Työterapiaa ohjaa kolme ohjaajaa.

Askartelu

Askartelussa työterapiaa ohjaa kaksi ohjaajaa. Meillä on mahdollisuus opetella monenlaisia kädentaitoja erilaisilla tekniikoilla mm. verhoilua, ompelua, neulomista, monenmoista askartelua, vaatteiden korjausta. Teemme myös mahdollisuuksien mukaan tilaustöitä esim. ompelua ja huonekalujen verhoilua.

Tekninen työ

Teknisessä työssä neljä ohjaajaa vastaa erilaisten terapiatöiden ohjaamisesta. Teknisessä työssä tehdään tilauksesta muun muassa: polkupyörien huoltoa, taulunkehystystä, huonekalujen verhoilua, metallitöitä ja puutöitä.

Taideterapia

Taideterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa taiteen eri elementtejä (musiikki, kuva, tanssi, kirjallisuus) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Taideterapia voi tarpeen mukaan olla sekä yksilö- että ryhmäterapiaa. Taideterapian tarkoituksena on, potilaan omat voimavarat huomioon ottaen, antaa erilaisia mahdollisuuksia itsensä ilmaisuun ja kehittämiseen, sekä auttaa potilasta kasvamaan vuorovaikutussuhteissa ja- taidoissa itsetuntoa vahvistaen.

Toimintaterapia

Toimintaterapia on toimintaterapeutin toteuttamaa kuntoutusta, joka perustuu toimintaterapeutin ja potilaan väliseen yhteistyöhön ja toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapian tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan selviytyminen hänelle merkityksellisistä ja tärkeistä päivittäisen elämän toiminnoista huolimatta toimintakyvyn rajoituksista ja ympäristöllisistä esteistä. Toimintaterapia on aina tavoitteellista ja suunnitelmallista kuntoutusta, jota voidaan toteuttaa yksilö- ja ryhmämuotoisena.

Niuvanniemen sairaalassa toimintaterapeutit tekevät yksilöllisiä toimintakyvyn arviointeja, johon lääkäri tekee lähetteen työryhmän pohdintaan ja hoitosuunnitelmaan perustuen. Lähetepyyntö määrittää arvioinnin laajuuden. Se voi olla laaja-alainen kartoitus potilaan toimintamahdollisuuksiin vaikuttavista tekijöistä tai se voi kohdentua erityisesti johonkin toimintakyvyn osa-alueeseen (ajan käytön hallintaan, päivittäisistä toimista selviämiseen) Toimintakyvyn arvioinnissa saadaan kuvailevaa tietoa siitä, miten psyykkinen häiriö näkyy toiminnassa ja miten se vaikuttaa päivittäiseen toimintaan. Arvioinnissa potilas saa realistista ja konkreettista tietoa ja palautetta omasta toiminnastaan. Yhteenveto toimintakyvyn arvioinnista käydään läpi yhdessä potilaan ja hoitavan työryhmän kanssa

Fysioterapia

Fysioterapia on osa potilaan kokonaishoitoa. Se on tavoitteellista ja suunnitelmista, joko yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa kuntoutusta. Yksilöterapiaan tullaan lähetteellä. Ryhmät ovat avoimia osaston sisäisiä ryhmiä esim. jumppaa, rentoutusta ja venyttelyä. Fysioterapian keinoilla ja menetelmillä pyritään mm. hahmottamaan omaa kehoa ja sen avulla rakentamaan ehjää minä-kuvaa. Fysioterapeutin työnkuvaan olennaisena osana kuuluu myös somaattisten vaivojen kuntoutus ja ergonomian ohjaus.

Liikunta

Liikunta tarjoaa potilaille mahdollisuuden monipuoliseen, suunniteltuun ja säännölliseen liikuntaan sairaalan hyvissä ja monipuolisissa liikuntatiloissa. Liikunnan tavoitteena on potilaiden fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitäminen ja edistäminen sekä mielihyvän tuottaminen liikunnan keinoin. Liikuntaa toteutetaan ryhmäliikuntana ja tarvittaessa myös yksilöllisesti.